Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trách mình như trách người, tha thứ người ...


Trách mình như trách người, tha thứ người như tha thứ mình.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tha thứ

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống