Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôn giáo đã giúp đỡ cho tình yêu rất ...


Tôn giáo đã giúp đỡ cho tình yêu rất nhiều khi coi nó là tội lỗi.
-
Religion has done love a great service by making it a sin.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống