Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi từng tin vào mãi mãi, nhưng mãi mãi quá ...


Tôi từng tin vào mãi mãi, nhưng mãi mãi quá tốt để trở thành hiện thực.
-
I used to believe in forever, but forever is too good to be true.

A. A. Milne

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hiện tại

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/1/1882
Ngày mất: 31/1/1956

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống