Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi không phải là một người đọc nhanh. ...


Tôi không phải là một người đọc nhanh. Tôi là một người hiểu nhanh.
-
I am not a speed reader. I am a speed understander.

Isaac Asimov

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tác gia
Ngày sinh: 2/1/1920
Ngày mất: 6/4/1992
© 2012 Danh ngôn cuộc sống