Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi chỉ đi tìm những điểm tốt của con ...


Tôi chỉ đi tìm những điểm tốt của con người. Bản thân tôi không thiếu sai lầm, tôi không định bới móc sai lầm của người khác.
-
I look only to the good qualities of men. Not being faultless myself, I won't presume to probe into the faults of others.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống