Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi buộc phải cần cù. Ai cần cù như tôi ...


Tôi buộc phải cần cù. Ai cần cù như tôi rồi cũng sẽ thành công như tôi.
-
I was obliged to be industrious. Whoever is equally industrious will succeed equally well.

Johann Sebastian Bach

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chăm chỉthành công

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 21/3/1685
Ngày mất: 28/7/1750
© 2012 Danh ngôn cuộc sống