Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu thương cũng như cơ thể của chúng ...


Tình yêu thương cũng như cơ thể của chúng ta là dòng chảy bất tận.
-
Our affections as well as our bodies are in perpetual flux.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêuyêu thương

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống