Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tính chân thật của đạo đức là khiêm ...


Tính chân thật của đạo đức là khiêm tốn.

Ngạn ngữ Pháp

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống