Tính cách là kết quả của hai thứ: thái ...

Tính cách là kết quả của hai thứ: thái độ tinh thần và cách chúng

Tính cách là kết quả của hai thứ: thái độ tinh thần và cách chúng ta sử dụng thời gian.
-
Character is the result of two things: mental attitude and the way we spend our time.

Elbert Hubbard

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
© 2012 Danh ngôn cuộc sống