Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tiến bộ công nghệ chỉ cho chúng ta nhiều ...


Tiến bộ công nghệ chỉ cho chúng ta nhiều cách hữu hiệu hơn để tiến lùi.
-
Technological progress has merely provided us with more efficient means for going backwards.

Aldous Huxley

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoa họctiến bộ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/7/1894
Ngày mất: 22/11/1963
© 2012 Danh ngôn cuộc sống