Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thương cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho ...


Thương cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho bùi.

Tục ngữ Việt Nam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con cái

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống