Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thước đo của cuộc đời không phải thời ...


Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến.
-
The measure of life is not its duration, but its donation.

Peter Marshall

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Linh mục
Ngày sinh: 27/5/1902
Ngày mất: 26/1/1949
© 2012 Danh ngôn cuộc sống