Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thứ vận may tốt nhất là thứ vận may anh ...


Thứ vận may tốt nhất là thứ vận may anh tự tạo ra cho chính mình.
-
The best luck of all is the luck you make for yourself.

Douglas MacArthur

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vận may

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 26/1/1880
Ngày mất: 5/4/1964
© 2012 Danh ngôn cuộc sống