Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thời gian vội vã lao đi; Cơ hội nảy sinh ...


Thời gian vội vã lao đi; Cơ hội nảy sinh rồi tan biến... Vậy mà bạn vẫn chờ đợi và không dám thử - Con chim có đôi cánh mà không dám bay lên.
-
Time is swift, it races by; Opportunities are born and die... Still you wait and will not try - A bird with wings who dares not rise and fly.

A. A. Milne

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gian

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/1/1882
Ngày mất: 31/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống