Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thời gian là kẻ sát nhân giỏi ...


Thời gian là kẻ sát nhân giỏi nhất.
-
Time is the best killer.

Agatha Christie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gian

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
© 2012 Danh ngôn cuộc sống