Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thời gian chỉ dịu dàng với ai dịu dàng ...


Thời gian chỉ dịu dàng với ai dịu dàng với nó.
-
Time deals gently only with those who take it gently.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gian

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống