Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thiên tài trứ danh nhất cũng có thể sản ...


Thiên tài trứ danh nhất cũng có thể sản sinh đồ vô dụng: đó chính là bắt chước.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống