Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thiên tài có thể đặt nền móng, nhưng hoàn ...


Thiên tài có thể đặt nền móng, nhưng hoàn tất công việc phải là lao động kiên nhẫn.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống