Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thế giới hiện thực có giới hạn; thế ...


Thế giới hiện thực có giới hạn; thế giới tưởng tượng là vô hạn.
-
The world of reality has its limits; the world of imagination is boundless.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống