Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thật vô vọng khi hy vọng rằng có thể làm ...


Thật vô vọng khi hy vọng rằng có thể làm nhân dân hạnh phúc bằng chính trị.
-
It is a vain hope to make people happy by politics.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống