Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thật khó để khiến những người có mọi ...


Thật khó để khiến những người có mọi thứ quan tâm tới những người chẳng có thứ gì.
-
It is hard to interest those who have everything in those who have nothing.

Helen Keller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quan tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống