Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thật đáng buồn cho kẻ dạy người khác ...


Thật đáng buồn cho kẻ dạy người khác nhanh hơn họ có thể học.
-
Woe to him who teaches men faster than they can learn.

Will Durant

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giáo dục

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/11/1885
Ngày mất: 7/11/1981

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống