Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thất bại không chết người. Thất bại nên ...


Thất bại không chết người. Thất bại nên là thầy của ta, không phải người làm tang lễ. Nó nên là thách thức để ta vươn tới những tầm cao thành tựu mới, không phải để lôi ta xuống vực thẳm tuyệt vọng. Từ thất bại, ta có thể có được những trải nghiệm đáng giá.
-
Failure is not fatal. Failure should be our teacher, not our undertaker. It should challenge us to new heights of accomplishments, not pull us to new depths of despair. From honest failure can come valuable experience.

William Arthur Ward

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thất bạithành tựu

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1921
Ngày mất: 30/3/1994

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống