Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thành đạt không phải do sự giúp đỡ của ...


Thành đạt không phải do sự giúp đỡ của người khác mà chính do lòng tự tin.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thành côngtự tin

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống