Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tham vọng rất nhẫn tâm. Mọi phẩm chất nó ...


Tham vọng rất nhẫn tâm. Mọi phẩm chất nó không thể sử dụng nó đều thấy là đáng khinh.
-
Ambition is pitiless. Any merit that it cannot use it finds despicable.

Eleanor Roosevelt

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phẩm chất

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Đệ nhất phu nhân
Ngày sinh: 11/10/1884
Ngày mất: 7/11/1962
© 2012 Danh ngôn cuộc sống