Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thái độ lơ là khách hàng là kẻ thù lớn ...


Thái độ lơ là khách hàng là kẻ thù lớn nhất của marketing.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh doanhkẻ thù

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống