Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Thà lấy thứ không thuộc về mình còn hơn ...


Thà lấy thứ không thuộc về mình còn hơn là để nó nằm quanh bị bỏ mặc.
-
It is better to take what does not belong to you than to let it lie around neglected.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống