Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tất cả những người đáng giá đều có ...


Tất cả những người đáng giá đều có phần tự lập trong học vấn của mình.
-
All men who have turned out worth anything have had the chief hand in their own education.

Walter Scott

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 14/8/1771
Ngày mất: 21/9/1832
© 2012 Danh ngôn cuộc sống