Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ ...


Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách.
-
All that mankind has done, thought or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườivăn học

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống