Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tất cả những gì chúng tôi nói là hãy cho ...


Tất cả những gì chúng tôi nói là hãy cho hòa bình một cơ hội.
-
All we are saying is give peace a chance.

John Lennon

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hòa bình

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 9/10/1940
Ngày mất: 8/12/1980

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống