Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tất cả những con người vĩ đại đều ...


Tất cả những con người vĩ đại đều khiêm tốn.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khiêm tốn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống