Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tặng khách hàng một vài sản phẩm để họ ...


Tặng khách hàng một vài sản phẩm để họ mua một vài thứ khác!

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh doanh

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống