Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tâm niệm trầm tĩnh thì lẽ gì nghĩ chẳng ...


Tâm niệm trầm tĩnh thì lẽ gì nghĩ chẳng tới. Chí khí cao rộng thì việc gì làm chẳng xong.

Lã Khôn

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chícông việc

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 1536
Ngày mất: 1618
© 2012 Danh ngôn cuộc sống