Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự vinh quang lớn nhất của chúng ta không ...

Sự vinh quang lớn nhất của chúng ta không nằm ở việc không bao giờ

Sự vinh quang lớn nhất của chúng ta không nằm ở việc không bao giờ thất bại, mà nằm ở việc vươn dậy sau mọi lần thất bại.
-
Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thất bại

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống