Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự vĩ đại và phẩm giá của khoa học chủ ...


Sự vĩ đại và phẩm giá của khoa học chủ yếu là lợi ích mà nó đem lại cho mọi người để tăng năng suất lao động của họ và để củng cố những sức mạnh tự nhiên của trí tuệ họ.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoa họctự nhiên

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống