Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự tức giận là axit có thể gây hại cho ...


Sự tức giận là axit có thể gây hại cho vật chứa nó nhiều hơn là những gì mà nó được đổ lên.
-
Anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giận dữ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống