Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thịnh vượng là người bảo vệ tốt ...


Sự thịnh vượng là người bảo vệ tốt nhất cho nguyên tắc.
-
Prosperity is the best protector of principle.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống