Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự thật và lẽ phải chẳng liên quan nhiều ...


Sự thật và lẽ phải chẳng liên quan nhiều đến nhau lắm.
-
Facts and truth really don't have much to do with each other.

William Faulkner

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 25/9/1897
Ngày mất: 6/7/1962
© 2012 Danh ngôn cuộc sống