Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự tha thứ là mùi hương mà vi-ô-lét để ...


Sự tha thứ là mùi hương mà vi-ô-lét để lại trên gót chân đã dẫm nát nó.
-
Forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the heel that has crushed it.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tha thứ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống