Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm ...


Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm để buông tay khỏi những điều chắc chắn.
-
Creativity requires the courage to let go of certainties.

Erich Fromm

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sáng tạocan đảm

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 23/3/1900
Ngày mất: 18/3/1980

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống