Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, ...

Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng

Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng khinh.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khiêm tốn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống