Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự đảm bảo hòa bình bền vững nhất là ...


Sự đảm bảo hòa bình bền vững nhất là chuẩn bị trong thời bình khả năng tự vệ trước chiến tranh.
-
The firmest security of peace is the preparation during peace of the defenses of war.

John Quincy Adams

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranhhòa bình

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 11/7/1767
Ngày mất: 23/2/1848
© 2012 Danh ngôn cuộc sống