Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự chuyên nghiệp là biết phải làm thế ...


Sự chuyên nghiệp là biết phải làm thế nào, phải làm khi nào, và thực hiện điều đó.
-
Professionalism is knowing how to do it, when to do it, and doing it.

Frank Tyger

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống