Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự cần thiết mù cho tới khi nó trở thành ...


Sự cần thiết mù cho tới khi nó trở thành ý thức. Tự do là ý thức về sự cần thiết.
-
Necessity is blind until it becomes conscious. Freedom is the consciousness of necessity.

Karl Marx

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự doý thức

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 5/5/1818
Ngày mất: 14/3/1883
© 2012 Danh ngôn cuộc sống