Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự bền bỉ là tính kiên nhẫn được tập ...


Sự bền bỉ là tính kiên nhẫn được tập trung.
-
Endurance is patience concentrated.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiên nhẫnbền bỉ

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống