Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự bất mãn tốt đẹp là dấu hiệu của ...


Sự bất mãn tốt đẹp là dấu hiệu của tiến bộ.
-
Healthy discontent is the prelude to progress.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiến bộ

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống