Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự bắt đầu cơ bản của cái ác là lòng ...


Sự bắt đầu cơ bản của cái ác là lòng tốt quá thừa thãi.
-
The chief beginning of evil is goodness in excess.

Menander

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thiện ác

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 342 BC
Ngày mất: 291 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống