Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sống không chỉ là thở; nó là hành động, ...


Sống không chỉ là thở; nó là hành động, là sử dụng những cơ quan, cảm giác, tài năng của mình - tất cả mọi thành phần sẽ cho ta cảm giác tồn tại.
-
To live is not merely to breathe; it is to act; it is to make use of our organs, senses, faculties - of all those parts of ourselves which give us the feeling of existence.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống