Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Số phận chẳng là gì hơn ngoài những việc ...


Số phận chẳng là gì hơn ngoài những việc được thực hiện trong một trạng thái tồn tại trước đó.
-
Fate is nothing but the deeds committed in a prior state of existence.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

số phận

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống