Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Số mệnh hạ mình trước quyền lực và ...


Số mệnh hạ mình trước quyền lực và sức mạnh.

Ngạn ngữ Đức

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống